Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje pobyt cudzincov na Slovensku, je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).

 

Existujú 3 druhy pobytu:

 1. Prechodný pobyt
 2. Trvalý pobyt
 3. Tolerovaný pobyt

 

1. Prechodný pobyt

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý plánuje na území SR napríklad pracovať, podnikať, študovať, môže byť na základe žiadosti udelený prechodný pobyt.

Prechodný pobyt môže polícia SR udeliť na jeden z uvedených účelov:

 1. podnikanie;
 2. zamestnanie alebo sezónne zamestnanie;
 3. štúdium;
 4. osobitné činnosti (lektorská, športová, umelecká a dobrovoľnícka činnosť, činnosť akreditovaného novinára, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, stáž a pod.);
 5. výskum a vývoj;
 6. zlúčenie rodiny;
 7. plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl;
 8. osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí;
 9. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie.

Povolením na prechodný pobyt je aj modrá karta.

Na udelenie prechodného pobytu neexistuje žiadny právny nárok. O prechodný pobyt treba vždy požiadať osobne.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa podáva obvykle v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR v ktorom má žiadateľ bydlisko alebo akreditovanom pre štát, ktorý vydal cestovný doklad žiadateľa. Zastupiteľský úrad SR, ktorý prijal žiadosť, vykoná so žiadateľom osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.

Žiadosť možno podať aj na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu, ak sa žiadateľ na Slovensku zdržiava oprávnene, to neplatí v prípade držiteľa tolerovaného pobytu z dôvodu, že jeho vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je účelné alebo žiadateľa o azyl.

Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny po celú dobu jeho platnosti oprávňuje legálne sa zdržiavať na Slovensku, cestovať do zahraničia a vracať sa na Slovensko.

Prechodný pobyt môže byť po prvý krát udelený na rôzne dlhý čas, v závislosti od účelu pobytu. V prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania, osobitnej činnosti alebo výskumu a vývoja najviac na 2 roky, na účel podnikania najviac na 3 roky, na účel zlúčenia rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, Slováka žijúceho v zahraničí alebo osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie najviac na 5 rokov a na účel štúdia na 6 rokov.

Prechodný pobyt sa vždy udeľuje len na konkrétny účel, ktorý treba dokladovať pri podaní žiadosti. Ak trvá účel pobytu a cudzinec naďalej spĺňa podmienky na pobyt, môžu mu slovenské orgány obnoviť prechodný pobyt podľa účelu pobytu na najviac 3 alebo 5 rokov. Avšak, ak sa zmení účel pobytu, na ktorý bol udelený prechodný pobyt, musí štátny príslušník tretej krajiny požiadať o nové povolenie.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti

 1. platný cestovný pas,
 2. dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
 3. doklad potvrdzujúci účel pobytu, napr.:

– overená kópia pracovného povolenia

– doklad od školy o prijatí na štúdium

– overená kópia sobášneho listu

 1. výpis z registra trestov krajiny, ktorej ste štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých ste sa v posledných 3 rokoch zdržiavali viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (neplatí: zmena druhu/účelu pobytu, žiak strednej školy, dieťa mladšie ako 14 rokov, Slovák žijúci v zahraničí, ak žiadosť o prechodný pobyt podá do 60 dní od vydania osvedčenia, dlhodobý pobyt),
 2. doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov alebo na celý pobyt, ak žiadate o prechodný pobyt na kratší čas (neplatí: štúdium na vysokej škole, Slovák žijúci v zahraničí, výskum a vývoj, niektoré prípady osobitnej činnosti a dlhodobého pobytu), napr.:

– list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva

– notárom overená nájomná zmluva a výpis z listu vlastníctva

– notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie a výpis z listu vlastníctva

 1. doklad o finančnom zabezpečení vo výške životného minima na každý mesiac pobytu, ak pobyt presiahne 1 rok vo výške 12-násobku životného minima; maloletý žiadateľ v polovičnej výške (od júla 2017 predstavuje životné minimum sumu 199,48 EUR)
 2. finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti (platí len pri prechodnom pobyte na účel podnikania) sa preukazuje jednorázovo potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania vo výške 20-násobku životného minima v prípade živnostníka a vo výške 100-násobku životného minima v prípade konateľa obchodnej spoločnosti,
 3. správny poplatok (vo výške od 33 do 232 EUR v závislosti od účelu pobytu),
 4. správny poplatok za vydanie dokladu o pobyte 4,50 EUR.

 

Poplatky

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzincovi na oddelení cudzineckej polície na účel:

 • podnikania – 232 EUR
 • zamestnania – 165,50 EUR
 • sezónneho zamestnania – 33 EUR
 • osobitnej činnosti – 99,50 EUR
 • zlúčenia rodiny – 132,50 EUR
 • plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 66 EUR
 • modrá karta – 165,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká – 232 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná – 165,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj – 99,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte – 132,50 EUR

 

Ako možno dokladovať účel pobytu?

PODNIKANIE SA DOKLADUJE:

 • podnikateľským zámerom spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania;
 • výpisom zo živnostenského registra;
 • spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti podpísanou všetkými zakladateľmi (pravosť podpisov zakladateľov musí byť overená);
 • zakladateľskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou, kde je žiadateľ uvedený ako štatutárny orgán spoločnosti;
 • výpisom z obchodného registra SR a notárskym overeným zápisom dokladujúcim, že žiadateľ sa stal štatutárnym orgánom spoločnosti;
 • iným dokladom potvrdzujúcim podnikanie (napr. osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka alebo licencia na vykonávanie súkromnej lekárskej alebo advokátskej praxe).

ZAMESTNANIE SA DOKLADUJE:

 • písomným prísľubom na zamestnanie alebo pracovnou zmluvu a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo apostilou/superlegalizáciou overeným dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • povolením na zamestnanie vydaným úradom práce príslušným podľa miesta výkonu práce;
 • potvrdením zamestnávateľa o tom, že cudzinec bude vykonávať zamestnanie, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta;
 • medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie cudzinca do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie.

ŠTÚDIUM SA DOKLADUJE:

 • potvrdením príslušného orgánu štátnej správy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) alebo školy o prijatí na štúdium vydaným štatutárnym zástupcom školy (napr. riaditeľom, zástupcom riaditeľa, dekanom fakulty alebo prodekanom),
 • potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúce programy schválené vládou SR alebo programy EÚ na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy.

OSOBITNÁ ČINNOSŤ SA DOKLADUJE:

 • potvrdením školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti;
 • potvrdením o stáži;
 • potvrdením orgánu štátnej správy alebo umeleckej alebo športovej organizácie;
 • potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
 • potvrdením orgánu štátnej správy o vykonávaní novinárskej činnosti novinára akreditovaného v SR alebo dokladom o akreditácii novinára v SR;
 • potvrdením zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo dokladom o potrebe sprevádzania;
 • medzinárodnou zmluvou;
 • potvrdením orgánu štátnej správy alebo organizácie zabezpečujúcej program schválený vládou SR alebo program Únie.

VÝSKUM A VÝVOJ SA DOKLADUJE:

 • dohodou o hosťovaní.

ZLÚČENIE RODINY SA DOKLADUJE:

 • ak žiada o povolenie na pobyt manžel cudzinca, predkladá sa zvyčajne sobášny list a doklad o pobyte jedného z manželov na Slovensku;
 • ak žiada o povolenie na pobyt slobodné dieťa cudzinca mladšie ako 18 rokov, predkladá sa zvyčajne rodný list dieťaťa, doklad o pobyte rodiča na Slovensku, čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné, a súhlas rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom;
 • ak žiada o povolenie na pobyt osamelý rodič cudzinca odkázaný na jeho starostlivosť, predkladá sa rodný list dieťaťa, doklad dieťaťa o pobyte, doklad potvrdzujúci osamelosť rodiča (napr. úmrtný list manžela), a doklad potvrdzujúci odkázanosť rodiča (napr. lekárske potvrdenie).

POSTAVENIE SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ SA DOKLADUJE:

 • osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí.

Upozorňujeme, že cudzinec musí spolu so žiadosťou o udelenie prechodného pobytu predložiť aj všetky potrebné doklady, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme.

 

Po udelení prechodného pobytu musíte:

pricestovať na Slovensko do 180 dní od jeho udelenia,

hlásiť cudzineckej polícii začiatok pobytu do 3 pracovných dní od vstupu na Slovensko,

uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte,

predložiť na cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad o zdravotnom poistení na Slovensku (neplatí: zamestnanie, štúdium, Slovák žijúci v zahraničí),

predložiť na cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že netrpíte chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (neplatí: Slovák žijúci v zahraničí, dlhodobý pobyt, zmena druhu/ účelu pobytu),

– pri prechodnom pobyte na účel podnikania odovzdať na cudzineckej polícii do 60 dní od prevzatia dokladu o pobyte výpis z Obchodného registra SR (ak sa vyžaduje).

 

2. Trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca dlhodobo sa zdržiavať na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť. Je to stabilnejší typ pobytu, ktorý sa udeľuje cudzincom na dobu dlhšiu ako prechodný pobyt. Cudzinci s trvalým pobytom majú vo väčšine oblastí života zhodné práva a povinnosti ako občania SR (napr. zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne veci, verejný život na regionálnej úrovni).

Existujú 3 typy trvalého pobytu:

 • trvalý pobyt na päť rokov;
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas;
 • dlhodobý pobyt.

Štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov môže po uplynutí 4 rokov požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa zvyčajne podáva osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na policajnom útvare na území Slovenska. Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov si na policajnom útvare na území Slovenska nemôže podať cudzinec, ktorý je držiteľom tolerovaného pobytu z dôvodu, že jeho vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je účelné a žiadateľ o azyl.  Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas a žiadosť o dlhodobý pobyt sa podáva osobne na policajnom útvare na území Slovenska.

Pri podaní žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov treba dokladovať najmä:

 1. účel pobytu;
 2. bezúhonnosť;
 3. finančné zabezpečenie pobytu;
 4. zabezpečené ubytovanie.

Pri žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo žiadosti o dlhodobý pobyt sa dokladuje najmä finančné zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie. Podrobnejšie informácie, týkajúce sa žiadostí a dokladov, nájdete v samostatných článkoch tejto kategórie.

Policajný útvar alebo zastupiteľský úrad si môže podľa zákona vyžiadať od cudzinca aj ďalšie doklady.

Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima (od júla 2017 predstavuje životné minimum sumu 199,48 EUR); cudzinec mladší ako 18 rokov preukazuje finančné zabezpečenie v polovičnej výške.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas cudzincovi, ktorý:

 • má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na päť rokov;
 • je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas môže byť vo výnimočných prípadoch udelený aj bez splnenia zákonných požiadaviek, napr. v prípade osoby bez štátnej príslušnosti.

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive, a to len na policajnom útvare v SR.

O žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas policajný útvar rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti.

Doklady k žiadosti

Cudzinec zároveň priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

 1. finančné zabezpečenie pobytu;
 2. zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky;
 3. bezúhonnosť, ak ide o dieťa staršie ako 14 a mladšie ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas;
 4. cestovný doklad a dve rovnaké fotografie pasového formátu (3 x 3,5 cm). Ak cudzinec nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť neprijme.

Policajný útvar si môže tiež vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania a čestné vyhlásenie, že naďalej trvajú dôvody udelenia trvalého pobytu.

 

Dlhodobý pobyt

Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt cudzincovi:

 • ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti;
 • ktorému bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov;
 • ktorý má 5 rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území SR ako držiteľ modrej karty najmenej  2 roky bezprostredne pred podaním žiadosti.

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive, a to len na policajnom útvare v SR.
O žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu policajný útvar rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti.

Doklady k žiadosti

Cudzinec zároveň priloží k žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

 1. stabilné a pravidelné zdroje pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci SR;
 2. zabezpečenie ubytovania (ak ide o žiadateľa, ktorému bol zrušený alebo zanikol dlhodobý pobyt zo zákonom stanovených dôvodov);
 3. zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky;
 4. cestovný doklad a dve rovnaké fotografie pasového formátu (3 x 3,5 cm). Ak cudzinec nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť neprijme.

 

3. Tolerovaný pobyt

Tolerovaný pobyt je špecifický typ pobytu, ktorý možno udeliť cudzincovi najviac na 180 dní za predpokladu, že platí niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia;
 • ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné;
 • ktorý je maloletým dieťaťom nájdeným na území Slovenskej republiky;
 • ktorý je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov;
 • ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života (podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok;
 • ak bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo ak ide o nelegálne zamestnanú maloletú osobu.

Ak cudzinec spĺňa podmienky na podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo trvalý pobyt na päť rokov, policajný útvar mu môže udeliť tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania súkromného a rodinného života len vtedy, ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.