Úradný (súdny, súdne overený, pečiatkový, certifikovaný, §) preklad

Potrebujete kvalitný úradný (súdny, súdne overený, pečiatkový, certifikovaný, §) preklad? Zavolajte nám: +421 (0)903 479 065

Úradný preklad z/do jazykov

nemčina – ruština – slovenčina

v našej spoločnosti VERBUM, s. r. o., vykonáva úradný (súdny) prekladateľ, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 970052 od roku 2004.

 

Preklad dokumentov a dokladov:

 • vodičský preukaz, občiansky preukaz, cestovný pas, zváračský preukaz, zbrojný sprievodný list, zbrojný preukaz
 • rodný list, sobášny list, úmrtný list, výučný list, živnostenský list
 • výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis z katastra nehnuteľností, výpis z účtu v banke
 • životopis, maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o štátnej skúške, diplom, potvrdenie o absolvovanej skúške, potvrdenie o školeniach, potvrdenie o odbornej praxi, certifikáty,
 • plnomocenstvo, čestné vyhlásenie, žiadosť,
 • odborný posudok, znalecký posudok,
 • osvedčenie o štátnom občianstve, osvedčenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo,
 • faktúry, audítorské správy, účtovné dokumenty, výpis ziskov a strát, bilancia, aktíva a pasíva, záväzky, pohľadávky, ročná uzávierka, zápisnica z valného zhromaždenia,
 • malý technický preukaz – osvedčenie, veľký technický preukaz, odhlásenie motorového vozidla, potvrdenie o zhodnosti (COC),
 • manuály, návody, PN-ky, zdravotná dokumentácia, lekárska správa – nález, prepúšťacia správa, dokumentácia liekov, apod.
 • legislatíva, právne dokumenty, dohody, ujednania, rozsudky súdov, uznesenia súdov, prokuratúry a polície, potvrdenia polície o podaní oznámenia, napr. trestného, o krádeži, strate apod., návrhy na vydanie platobného rozkazu, platobné rozkazy, európske zatykače, trestné oznámenia, žaloby, riadne opravné prostriedky, mimoriadne opravné prostriedky, odpory, odvolania, dovolania, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, pracovné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o zastupovaní, spoločenské zmluvy, zakladajúce listiny

 

Kto smie vypracovať úradný preklad?

Úradný preklad je určený na úradné účely. Úradný preklad smie vyhotoviť výhradne úradný (súdny, súdne overený, pečiatkový, certifikovaný, §) prekladateľ, ktorý úspešne absolvoval skúšku z právnického minima a odbornú skúšku z príslušného cudzieho jazyka a je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Z čoho pozostáva úradný preklad?

Originál prekladaného textu (alebo jeho notársky overenú kópiu) úradný prekladateľ zviaže trikolórou s:
a) krycím listom
b) prekladom
c) doložkou s číslom z prekladateľského denníka pre aktuálny rok; odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a údajmi o prekladateľovi – meno, priezvisko, titul, jazyky, do/z ktorých je oprávnený prekladať; vlastnoručným podpisom.
Týmto úradný prekladateľ ručí, že úradný preklad súhlasí s originálom.