Najčastejšie otázky

Je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s inými vo vlastnom mene spracúva osobné údaje.

Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, ide o tzv. kontaktné údaje, fotografia, evidenčné číslo motorového vozidla, identifikačné číslo motorového vozidla, tzv. VIN, telefónne číslo mobilu, IP adresa, údaje o zdravotnom stave, údaje o rodinnom stave, údaje o majetkových pomeroch, údaje o sociálnom postavení, biometrické údaje – analýza DNA, sietnica oka, odtlačky prstov, hlas, výška, váha, farba vlasov, údaje o správaní a konaní, údaje o osobných vlastnostiach.

Jednoducho povedané osobné údaje sú údaje, špecifické znaky = identifikátory, ktoré charakterizujú alebo odhaľujú fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu konkrétnej fyzickej osoby, čiže každého človeka.

Právnické osoby iba identifikačné údaje, nie osobné.

 Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nespracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ale spracúvaním osobných údajov je poverená prevádzkovateľom na základe zmluvy. Sprostredkovateľom je napr. účtovník, mzdár alebo personalista. Sprostredkovateľ neurčuje účel, ani podmienky spracúvania osobných údajov. Tie mu určuje prevádzkovateľ.
 Je to fyzická osoba, ktorú prevádzkovateľ poveril dohľadom nad ochranou osobných údajov, ktorá je bezúhonná, úspešne absolvovala skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby na Úrade na ochranu osobných údajov.

Je to každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú alebo sa jej týkajú, hoci sa ich osobné údaje nespracovávajú (napr. vysvedčenie dieťaťa, nie sú tam uvedené osobné údaje rodičov, ale spracúvajú sa osobné údaje ich dieťaťa).

Za dotknutú osobu sa nepovažuje právnická osoba, ani fyzická osoba – podnikateľ.

 Je to každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného vzťahu, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21.
 FO sa stáva oprávnenou osobou až dňom, kedy ju prevádzkovateľ poučil o jej právach a povinnostiach, o rozsahu konkrétnych operácií a činností, ktoré môže vykonávať pri spracúvaní osobných údajov.
 Povinnosť poučiť oprávnenú osobu má prevádzkovateľ, resp. zodpovedná osoba prevádzkovateľa. Musí tak urobiť najneskôr pred tým, než fyzická osoba (čiže zamestnanec) začne prvýkrát spracovávať osobné údaje.

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, zástupcom prevádzkovateľa, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorej prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje a ktorá tieto osobné údaje ďalej spracúva ako prevádzkovateľ vo svojom vlastnom IS, napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (inšpektori práce), súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor.

 Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorej prevádzkovateľ:
– poskytne osobné údaje za účelom ich ďalšieho spracúvania vo svojich informačných systémoch (IS), napr. Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, a pod.
– sprístupní, t. zn. že umožní prístup k osobným údajom a príjemca nebude osobné údaje ďalej spracúvať, napr. účastník súdneho sporu má právo nahliadnuť do spisu, v ktorom sú osobné údaje, ale nebude tieto OÚ ďalej spracúvať.
 Je to vykonávanie akýchkoľvek operácií s osobnými údajmi, predovšetkým získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie,, blokovanie, likvidácia, cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie.
 Je to odovzdávanie osobných údajov na ďalšie spracúvanie inému prevádzkovateľovi, jeho zástupcovi, sprostredkovateľovi alebo ich oprávneným osobám, napr. poskytuje údaje účtovníkovi.
Je to oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim osobe, ktorá ich nebude ďalej spracúvať.
 Zverejňovanie osobných údajov je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste. Je najcitlivejšou operáciou, ktorá v prípade neoprávneného použitia môže mať pre dotknutú osobu nepríjemné následky (napr. poškodenie dobrého mena).
 Je akýkoľvek prenos osobných údajov mimo územia SR a na územie SR; nejedná sa pritom o zabezpečenie technického riešenia prenosu OÚ prostredníctvom elektronických komunikácií.

Informačný systém (IS) je ľubovoľná sústava s osobných údajov, je to akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza určená na zhromažďovanie osobných údajov alebo obsahujúca osobné údaje.

Informačný systém zhromažďovanie osobných údajov v elektronickej a/alebo aj v papierovej podobe, napr. personalistika a mzdy, účtovníctvo, kamerový systém, e-shop, marketing, preklady, a pod.