Prekladáme pre Vás od roku 1997.

Poskytujeme preklad:

nesúdny / neúradný (viac info tu)

odborný (viac info tu)

súdne (úradné – súdne overené – preklad s pečiatkou – §) (viac info tu)

vo všetkých oblastiach a sférach života – ekonomika, politika, kultúra, náboženstvo. Špecializujeme sa predovšetkým na odbornú terminológiu z oblasti: práva, hospodárstva, finančníctva, poisťovníctva, medicíny, techniky, priemyslu.

Našou jazykovou doménou sú okrem slovenčiny: NEMČINA, RUŠTINA.

Preklad súdnym prekladateľom má pre klienta jednu nezanedbateľnú výhodu – súdny prekladateľ je pri výkone svojej činnosti viazaný mlčanlivosťou o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti. Klient má istotou, že informácie, ktoré boli obsahom prekladu, sa nedostanú nepovolaným osobám. Ak chce klient dosiahnuť rovnaký efekt, t. j. zabezpečiť, že informácie, ktoré sú obsahom prekladu, sa nedostanú tretím osobám, musí nesúdneho  prekladateľa zaviazať k mlčanlivosti napr. zmluvou.